קישור לאתרים

האגף למיסוי מקרקעין-משרד האוצר www.mof.gov.il/itc/mainpage.htm
המרכז למיפוי ישראל www.mapi.gov.il
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה www.cbs.gov.il
מרכז השלטון המקומיwww.masham.org.il
החברה למשק וכלכלהwww.mashcal.co.il
משרד התשתיות הלאומיותwww.mni.gov.il
שער הממשלהwww.gov.il
גלובסwww.globes.co.il/serve
המשרד לאיכות הסביבהwww.sviva.gov.il
המועצה לשימור אתריםwww.shimur.co.il
קק"לwww.kkl.org.il
החברה להגנת הטבעwww.teva.org.il
השער לנדל"ן ולמיסים בישראלlandtax.co.il
התאחדות הקבלניםwww.acb.org.il
לשכת שמאי המקרקעיןwww.landvalue.org.il
משרד המשפטיםwww.justice.gov.il
מנהל מקרקעי ישראל - תכניות בנין עירwww.mmi.gov.il
משרד הבינוי והשיכוןwww.moch.gov.il
משרד הפניםwww.moin.gov.il
אתר המידע הגיאוגרפי של משרד הפניםgis.moin.gov.il
שער המידע לרישוי ולבניה של משרד הפניםhttp://bonim.pnim.gov.il
פיקוד העורףhttps://www.oref-rishuy.org.il/HomePage?ReturnUrl=%2f
רשות הניקוזhttp://www.rnsharon.org.il/
רשות הכבאות https://www.gov.il/he/departments/firefighting_and_rescue_israel
משרד הבריאותhttps://www.health.gov.il/UnitsOffice/LB/netanya/Pages/default.asp
משרד החקלאותhttps://www.moag.gov.il/yhidotmisrad/mahozot/m_center/Pages/default.aspx
משרד הגנת הסביבהhttp://www.sviva.gov.il/InfoServices/ContactUs/AddressPhone/Pages/default.aspx
רשות מקרקעי ישראלhttp://land.gov.il/Pages/default.aspx
מינהל התכנון מבא"תhttps://www.gov.il/he/departments/topics/mavat_sub
משרד המשפטים הפקת נסח טאבוhttps://www.gov.il/he/service/land_registration_extract
קק"ל-פקיד היערותhttp://www.kkl.org.il/forest_commissioner/
רשות העתיקותhttp://www.antiquities.org.il/modules_heb.aspx?menu=9
מינהל התכנון רישוי זמיןhttps://www.gov.il/he/departments/topics/available_licensing
משרד העבודה והרווחה
משרד העבודה והרווחה עובדים זרים
ועדה מחוזית לתכנון ובניה מחוז מרכזhttps://www.gov.il/he/departments/topics/district_committee
טופוקאד
https://www.topocad.gov.il/
מנהל התכנון ממשק מפ"י 
קישור לאתרים