טפסים

  
כווץ כותרת : בקשות להיתר ‏(1)
תצהיר עורך הבקשה על סידור כיבוי אש בהתאם לתקנות
כווץ כותרת : מהלך ביצוע ‏(1)
טופס י-דיווח אחראי לביקורת על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע
כווץ כותרת : מידענות ‏(4)
תצהיר המבקש על קיום של עד 5 עצים בוגרים במגרש
תצהיר מודד על שאין עצים במגרש
תצהיר עורך הבקשה על שימור עצים
טופס בקשה לפטור ממפת מדידה - רישוי זמין 1
כווץ כותרת : פיקוח ‏(1)
נוהל הגשת בקשה לתחילת עבודות בניה ועד לתעודת גמר
כווץ כותרת : רישוי ‏(9)
בקשה לקבלת תעודת גמר 01
רשימת דרישות לתעודת גמר לב השרון
נספחים מומלצים להקלות נפוצות
נוהל הגשת התנגדות לבקשה להיתר בנייה
התחייבות בגין הצפות למרתפים
התחייבות לביצוע הריסות
פטור מהגא
דוח תקינות למקלט
הנחיות לפרסום
כווץ כותרת : תחילת עבודות ‏(11)
ריכוז דרישות מתחילת עבודות עד לתעודת גמר
הודעה על מינוי אחראי משנה לביקורת
טופס א-בקשה לאישור תחילת עבודות
טופס ב-הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
טופס ג-הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
טופס ד-הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה
טופס ה-אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין
טופס ו-הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע
טופס ז-הצהרת אחראי לביצוע שלד
טופס ח-הצהרת קבלן רשום
טופס ט-הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין
כווץ כותרת : תעודת גמר ‏(7)
בקשה לקבלת תעודת גמר
הצהרת אחראי משנה לביקורת על הביצוע
הצהרת מורשה נגישות
1 - 30הבא

טפסים