טפסים

  
כווץ כותרת : מידענות ‏(3)
תצהיר המבקש על קיום של עד 5 עצים בוגרים במגרש
תצהיר מודד על שאין עצים במגרש
תצהיר עורך הבקשה על שימור עצים
כווץ כותרת : רישוי ‏(20)
התחייבות בגין הצפות למרתפים
התחייבות לביצוע הריסות
טופס בקשה לפטור ממפת מדידה - רישוי זמין 1
פטור מהגא
נספחים מומלצים להקלות נפוצות
בקשה לקבלת תעודת גמר 01
הצהרת עורך בקשה ראשי, תעודת גמר 01
הצהרת עורך משנה הנדסת מבנים, תעודת גמר 01
הצהרת קבלן רשום, תעודת גמר 01
טופס א-בקשה לאישור תחילת עבודות
טופס ב-הודעה על מינוי אחראי לביקורת על הביצוע
טופס ג-הודעה על מינוי האחראי לביצוע שלד הבניין
טופס ד-הודעה על מינוי קבלן רשום לביצוע הבנייה
טופס ה-אישור מודד מוסמך סימון מתווה בניין
טופס ו-הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע
טופס ז-הצהרת אחראי לביצוע שלד
טופס ח-הצהרת קבלן רשום
טופס ט-הצהרת אחראי לביקורת על הביצוע, פינוי פסולת בניין
טופס י-דיווח אחראי לביקורת על הביצוע, עריכת ביקורת באתר בנייה, מהלך ביצוע
רשימת דרישות לתעודת גמר לב השרון

טפסים