פעילות הוועדה

  
חלק א רישוי וביצוע
חלק ב שאר הנושאים


 
  
פרק א
פרק ב
נספחים
פניה ממינהל התכנון


  
  
  
  
  פעילות הוועדה